SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Suna ve İnan Kıraç Vakfı ("SVİKV" veya "Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şikâyet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

a) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından görüş, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla elektronik ortamda Vakfımıza ait internet siteleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

c) İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bu linkteki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
CCTV KAYDI VE ZİYARETÇİ SÜRECİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Suna ve İnan Kıraç Vakfı ("SVİKV" veya "Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

 • Vakıf binalarına giriş yapan ziyaretçilerin kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Vakıf binalarının güvenliğinin sağlanması kapsamında kapalı devre kamera sistemi üzerinden kayıt yapılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer verilen Amaçlar'ın yerine getirilmesi kapsamında, meşru menfaatimiz kapsamında tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçların yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda Vakfımızı ziyaretiniz esnasında ziyaret kayıt defterleri ve elektronik ortamda kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bu linkteki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ETKİNLİK KATILIMCISI YETİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz veya velisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Suna ve İnan Kıraç Vakfı ("SVIKV veya "Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vakfımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Vakıf nezdinde gerçekleştirilecek atölye, eğitim vb. çalışmalara ("Etkinlik") katılımınızın sağlanması,
 • Etkinlik kapsamındaki çalışmaların ve tarafınızla anketler, odak grupları, değerlendirme formları vb. vasıtasıyla yapılacak görüşmelerin yönetimi,
 • Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Etkinlik materyalinin oluşturulması
 • Vakıf nezdindeki raporların oluşturulması ve istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Etkinlik kapsamındaki her türlü talep, soru ve şikayete cevap verilmesi.

Vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Verilerin doğru veya güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Vakfın gerçekleştirdiği Etkinlik ve bu kapsamdaki görüşmelerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla görsel ve işitsel kayıtlarınız ile görüşmeler kapsamındaki açıklamalarınızın Vakfımıza ait internet siteleri, yazılı raporlarda, basın iletişim materyallerinde yayımlanması,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer verilen Amaçlar'ın yerine getirilmesi kapsamında, meşru menfaatimiz kapsamında tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verlerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler, fiziki ortamda yüz yüze yapılacak görüşmeler, odak gruplar; elektronik ortamda gerçekleştirilen görüşme ve faaliyetlerin fotoğraf veya video kaydı alınması vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bu linkteki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
ETKİNLİK KATILIMCISI ÇOCUK AYDINLATMA METNİ

Biz Kimiz?
Biz, düzenlediğimiz etkinliğe katılmanı sağlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı'yız.

Gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılmadan veya bizimle fikirlerini paylaşmadan önce senden alacağımız bilgiler hakkında seni bilgilendirmek isteriz.

Seninle Niye İletişime Geçtik?

Vakfımız tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve diğer faaliyetlere katılabilmen için ve senin fikirlerini dinlemek için seninle konuşabiliriz.

Hangi Bilgilerini Toplayacağız?

 • İsmin,
 • Yaşın,
 • Senle görüşmelerimiz sırasında bize anlattıkların veya sorularımıza verdiğin diğer tüm cevaplar.

Bilgilerini Nasıl Öğreneceğiz?

Seninle görüşmelerimiz sırasında videonu ve fotoğraflarını çekebiliriz veya bize anlatmak istediklerini not alabiliriz.

Fotoğraflarının çekilmesini istemiyorsan bunu her zaman bize ya da bir büyüğüne söyleyebilirsin.

Bilgilerin ile Neler Yapacağız?

Eğer sen de istersen, bize anlattıklarını ve fotoğraf veya videonu internette paylaşabiliriz.

Ailen, arkadaşların gibi pek çok kişi bize anlattıklarını görebilecekler.

Anlattıkların ile İlgili Bize Bir Şey Sormak İstersen Ne Yapmalısın?

Anlattıkların ile ilgili aklına takılan bir soru varsa, ailenin veya arkadaşlarının artık bu görüntüleri görmesini istemiyorsan bunu ailene söyleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsin.

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
ETKİNLİK KATILIMCISI VELİSİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veya velisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler; veri sorumlusu olarak Suna ve İnan Kıraç Vakfı (“SVİKV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vakfımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Çocuğunuzun Vakıf nezdinde gerçekleştirilecek atölye, eğitim vb. çalışmalara (“Etkinlik”) katılımının sağlanması,
 • Etkinlik kapsamındaki çalışmaların ve çocuklar ile anketler, odak grupları, değerlendirme formları vb. vasıtasıyla yapılacak görüşmelerin yönetimi,
 • Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Etkinlik materyalinin oluşturulması,
 • Vakıf nezdindeki raporların oluşturulması ve istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Etkinlik kapsamındaki her türlü talep, soru ve şikayete cevap verilmesi.

Vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Verilerin doğru veya güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Vakfın gerçekleştirdiği Etkinlik ve bu kapsamdaki görüşmelerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla çocuğunuza ait görsel ve işitsel kayıtlar ile görüşmeler kapsamındaki açıklamalarının yazılı raporlarda yayımlanması,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler, fiziki ortamda, yüz yüze yapılacak görüşmeler, odak gruplar; elektronik ortamda gerçekleştirilen görüşme ve faaliyetlerin fotoğraf veya video kaydı alınması vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veriler ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, bu linkteki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

İlgili kişi başvuru formunu aşağıdaki link üzerinden indirebilir, çıktısını alarak doldurabilirsiniz:
İlgili Kişi Başvuru Formu (PDF, 44 KB)